skip to Main Content

Nederlands: (English below)

TDW Motoparts, gevestigd aan Rijksstraatweg 18, 4197 BC Buurmalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Homepage

Rijksstraatweg 18, 4197 BC Buurmalsen

0613767009

Twan de Weerd is de Functionaris Gegevensbescherming van TDW Motoparts Hij/zij is te bereiken via info@tdwmotoparts.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
TDW Motoparts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken
TDW Motoparts verwerkt  persoonsgegevens omdat op deze site persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. We gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tdwmotoparts.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TDW Motoparts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
TDW Motoparts neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TDW Motoparts) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TDW Motoparts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
TDW Motoparts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TDW Motoparts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TDW Motoparts gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TDW Motoparts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TDW Motoparts gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tdwmotoparts.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. TDW Motoparts zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. TDW Motoparts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TDW Motoparts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tdwmotoparts.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TDW Motoparts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TDW Motoparts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tdwmotoparts.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TDW Motoparts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tdwmotoparts.com. TDW Motoparts heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Werken met een goede hosting website waaruit wij met onze site werken genaamd Hostinger.


English:

TDW Motoparts, located at Rijksstraatweg 18, 4197 BC Buurmalsen, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Rijksstraatweg 18, 4197 BC Buurmalsen

0613767009

Twan de Weerd is the Data Protection Officer of TDW Motoparts. He/she can be reached via info@tdwmotoparts.com

Personal data that we process
TDW Motoparts processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

– First and last name
– Date of birth
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– IP address
– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
– Information about your activities on our website
– Bank account number

Personal data that we process
TDW Motoparts processes personal data because personal data can be left on this site. We do not use social media plugins.

Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us at info@tdwmotoparts.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data?
TDW Motoparts processes your personal data for the following purposes:

– Handling your payment
– Sending our newsletter and/or advertising brochure
– To be able to call or email you if this is necessary to provide our services
– To inform you about changes to our services and products
– Offer you the opportunity to create an account
– To deliver goods and services to you
Automated decision making
TDW Motoparts takes responsibility based on automated processing decisions on matters that could have (significant) consequences for people. This concerns decisions that are taken by computer programs or systems, without a human being involved (for example an employee of TDW Motoparts).

How long we keep personal data
TDW Motoparts does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for personal data: 2 years

Sharing personal data with third parties
TDW Motoparts only provides data to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
TDW Motoparts only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preference settings. We can also optimize our website with this. You can unsubscribe from cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser.

Cookies, or similar techniques, that we use
TDW Motoparts uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. TDW Motoparts uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preference settings are remembered. These cookies are also used to ensure that the website works properly and to optimize it. We also place cookies that track your surfing behavior so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website, we already informed you about these cookies and asked permission to place them. You can unsubscribe from cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the settings of your browser. For an explanation, see: https://veiliginternetten.nl/themes/situation/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies, or similar techniques, that we use
TDW Motoparts does not use cookies or similar techniques.

View, adjust or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. If you would like to exercise your right to object and/or right to data portability or if you have other questions/comments about data processing, please send a specified request to info@tdwmotoparts.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. TDW Motoparts will respond to your request as quickly as possible, but in any case within four weeks. TDW Motoparts would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

View, adjust or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by TDW Motoparts and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@tdwmotoparts.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks. TDW Motoparts would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
TDW Motoparts takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info@tdwmotoparts.com

How we protect personal data
TDW Motoparts takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info@tdwmotoparts.com. TDW Motoparts has taken the following measures to protect your personal data: Working with a good hosting website from which we work with our site called Hostinger.

Cart