skip to Main Content

Nederlands: (English below)

Door akkoord te gaan met de voorwaarden geef je aan 16 jaar of ouder te zijn.

De materialen op onze site zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en stellen niet juridisch of ander professioneel advies te zijn of te vormen. Er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het vertrouwen op de informatie op deze site en voor zover toegestaan ​​door de Nederlandse wet sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site.

INFORMATIE OVER ONS

www.tdwmotoparts word beheerd door TDW Motoparts.

TDW Metaalbewerking is een kleine onderneming geregistreerd in Nederlands onder KVK-nummer 90374029.

TDW Metaalbewerking
Rijkstraatweg 18, 4197 BC Buurmalsen
Nederland

Ons BTW-nummer is NL004810688B25.

GARANTIE

Voor producten geldt een garantie van één jaar en wij hebben een geldige factuur nodig die binnen één jaar na aankoop is gedateerd om defecte goederen te vervangen.

De vervangingsgarantie van TDW Motoparts dekt scheuren en breuken in de voetsteunen.

VERZENDING

Alle bestellingen rechtstreeks bij TDW Motoparts zijn afhankelijk van de voorraad en daarom kan de levertijd variëren. Neem contact met ons op voor een nauwkeurige leverdatum. We streven er echter naar om alle bestellingen binnen drie werkdagen na de besteldatum te verzenden. Uitgezonderd producten die custom gemaakt moeten worden kunnen proberen wij binnen 14 dagen te verzenden.

Voor producten geldt een retourperiode van maximaal twee weken. Daarna kunnen we producten die niet defect zijn niet meer retour nemen. De klant is verantwoordelijk voor het verzenden van de te retourneren onderdelen die niet defect zijn. Wij raden aan om track en trace te gebruiken tijdens de verzending.

MONTAGE EN TOEPASSING

TDW Motoparts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderdelen die niet goed passen doordat het verkeerde model is gekocht na de retourperiode van twee weken; Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons binnen deze tijd op de hoogte te stellen van eventuele montageproblemen deze indien nodig te retourneren. TDW Motoparts zal altijd advies en ondersteuning geven aan klanten die informatie nodig hebben.

DEELNAME AAN MOTORSPORTEN KAN GEVAARLIJK ZIJN

TDW Motoparts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verwondingen opgelopen door deelname aan motorsport. Draag alle geschikte veiligheidskleding en -uitrusting en volg de richtlijnen en instructies met uw motoren.

TOEGANG TOT ONZE SITE

Toegang tot onze site is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site bieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina(‘s) van onze site voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

ONZE SITE VERANDERT REGELMATIG

Wij streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op elk moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder enige garantie, voorwaarde of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij en aan ons verbonden derde partijen hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:

Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anderszins zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid.
Elke aansprakelijkheid voor enig direct, indirect of gevolgverlies of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze site, daaraan gekoppelde websites en eventueel geplaatst materiaal hierop, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor:
– verlies van inkomen of inkomsten;
– verlies van omzet;
– verlies van winst of contracten;
– verlies van verwachte besparingen;
– verlies van gegevens;
– verlies van goodwill;
– verspilde management- of kantoortijd; En

voor enig ander verlies of enige schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan ​​en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendommen of alle andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven uiteengezette categorieën.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet misbruiken door willens en wetens virussen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit. Wij zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of op uw download van materiaal dat erop is geplaatst, of op een daaraan gekoppelde website.

LINKS VAN ONZE SITE

Wanneer onze site links bevat naar andere sites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Wanneer u via onze website een site bezoekt, raden wij u aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te controleren om naleving ervan te garanderen en om te bepalen hoe zij uw informatie mogen gebruiken.

RECHTBEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

De Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site.

Deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

VARIATIES

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden ieder moment herzien door deze pagina aan te veranderen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina af en toe controleert om weer op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze belangrijk en bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

JOUW ZORGEN

Als u zich zorgen maakt over bepaalde dingen die op onze site verschijnen, neem dan contact op met info@tdwmotoparts.com

—————————————————————————————————————————————English:

By agreeing to these terms you indicate that you are 16 years or older.

The materials on our site are for general information purposes only and do not constitute or constitute legal or other professional advice. It should not be relied upon as such.

We accept no responsibility for any loss that may arise from accessing or relying on the information on this site and to the fullest extent permitted by Dutch law we exclude all liability for any loss or damage arising directly or indirectly from use of this site.

INFORMATION ABOUT US

www.tdwmotoparts is managed by TDW Motoparts.

TDW Metaalwerking is a small company registered in the Netherlands under Chamber of Commerce number 90374029.

TDW Metaalbewerking
Rijkstraatweg 18, 4197 BC Buurmalsen
The Netherlands

Our VAT number is NL004810688B25.

GUARANTEE

Products are warranted for one year and we require a valid invoice dated within one year of purchase to replace defective goods.

The TDW Motoparts replacement warranty covers cracks and breaks in the footpegs.

SHIPPING

All orders directly from TDW Motoparts are subject to stock and therefore delivery time may vary. Please contact us for an accurate delivery date. However, we aim to dispatch all orders within three working days of the order date. With the exception of products that need to be custom made, we try to ship within 14 days.

There is a maximum return period of two weeks for products. After that, we can no longer accept returns of products that are not defective. The customer is responsible for shipping any returned parts that are not defective. We recommend using track and trace during shipping.

INSTALLATION AND APPLICATION

TDW Motoparts cannot be held responsible for parts that do not fit properly due to the wrong model being purchased after the two week return period; It is the customer’s responsibility to notify us of any fitment issues within this time and return them if necessary. TDW Motoparts will always provide advice and support to customers who need information.

PARTICIPATING IN MOTORSPORTS CAN BE DANGEROUS

TDW Motoparts cannot be held responsible for injuries sustained through participation in motorsports. Wear all appropriate safety clothing and equipment and follow guidelines and instructions with your motorcycles.

ACCESS TO OUR SITE

Access to our site is permitted on a temporary basis and we reserve the right to withdraw or amend the service we provide on our site without notice (see below). We will not be liable if for any reason our site is unavailable at any time or for any period.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

We are the owner or licensee of all intellectual property rights in our site and the material published on it. These works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.

You may print off one copy, and may download extracts, of any page(s) from our site for your personal reference and you may draw the attention of others within your organization to material posted on our site.

You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.

Our status (and that of any identified contributors) as the authors of material on our site must always be acknowledged.

You must not use any part of the materials on our site for commercial purposes without obtaining a license to do so from us or our licensors.

If you print, copy or download any part of our site in breach of these terms of use, your right to use our site will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.

OUR SITE CHANGES REGULARLY

We aim to update our site regularly and may change the content at any time. If necessary, we may suspend access to our site or close it indefinitely. Any of the material on our site may be out of date at any given time, and we are under no obligation to update such material.

OUR LIABILITY

The material displayed on our site is provided without any warranty, condition or guarantee as to its accuracy. To the extent permitted by law, we and third parties associated with us hereby expressly exclude the following:

All conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by statute, common law or the law of equity.
Any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with our site or in connection with the use, inability to use, or results of the use of our site, any linked website and any material posted on it, including but not limited to any liability for:
– loss of income or income;
– loss of turnover;
– loss of profits or contracts;
– loss of expected savings;
– loss of data;
– loss of goodwill;
– wasted management or office time; And

for any other loss or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or otherwise, even if foreseeable, provided that this condition does not cover any claims for loss or damage to your tangible property or any other claims for direct financial loss not excluded by any of the categories set out above.

This does not affect our liability for death or personal injury arising from our negligence, nor our liability for fraudulent misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter, nor any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

INFORMATION ABOUT YOU AND YOUR VISITS TO OUR SITE

We process information about you in accordance with our privacy policy. By using our site, you consent to such processing and you warrant that all data you provide is accurate.

VIRUSES, HACKING AND OTHER VIOLATIONS

You must not misuse our site by knowingly introducing viruses or other material which is malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorized access to our site, the server on which our site is stored or any server, computer or database connected to our site. You must not attack our site via a denial-of-service attack or a distributed denial-of service attack.

By breaching this provision, you would commit a criminal offence. We will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will co-operate with those authorities by disclosing your identity to them. In the event of such a breach, your right to use our site will cease immediately.

We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of our site or to your download any material posted on it, or on any website linked to it.

LINKS FROM OUR SITE

Where our site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them. When you visit a site through our website, we recommend that you check their terms of use and privacy policies to ensure compliance and determine how they may use your information.

JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

The Dutch courts will have non-exclusive jurisdiction over any claim arising out of or related to a visit to our site.

These terms of use and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the laws of Netherlands.

VARIATIONS

We may revise these terms of use at any time by updating this page. You are expected to check this page from time to time to take notice of any changes we made, as they are important and binding on you. Certain provisions of these Terms of Use may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on our site.

YOUR CONCERNS

If you have any concerns about anything that appears on our site, please contact info@tdwmotoparts.com

Cart